sąd

Kto może być świadkiem w procesie?

Niemal każda osoba, która może dostarczyć wartościowych dowodów w sprawie, może zostać powołana na świadka. Prawo określa, kogo nie można wezwać do złożenia zeznań, a także jakie prawa i obowiązki dotyczą świadka. W sytuacji, gdy taka osoba obawia się, że złożenie zeznań może działać na jej niekorzyść, wskazane jest skontaktowanie się z dobrą kancelarią prawną w Lublinie.

Kogo można powołać na świadka? Kancelaria prawna, Lublin

Istnieją konkretne wytyczne prawne dotyczące tego, jakie osoby nie mogą zostać wezwane jako świadek w sprawie. Dotyczy to między innymi tych osób, które nie są zdolne do spostrzegania konkretnych faktów lub do ich zakomunikowania. Mowa tu o osobach niepełnosprawnych intelektualnie, cierpiących na choroby psychiczne, nadużywających środków odurzających, ale również tych, które mają poważne problemy ze wzrokiem czy słuchem. W charakterze świadka nie mogą również występować osoby objęte tajemnicą państwową bądź zawodową, w tym także księża, jeżeli postępowanie dotyczy faktów, o których mógłby się on dowiedzieć w trakcie spowiedzi. Świadkami mogą zostać dzieci, jeżeli pozwala na to ich stopień rozwoju, jednak w przypadku spraw małżeńskich potomkowie oraz dzieci adoptowane stron muszą mieć przynajmniej 17 lat. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do tego, kto może być świadkiem w procesie, warto skorzystać z porady kancelarii prawnej w Lublinie.

Jakie osoby mogą odmówić złożenia zeznań? Kancelaria prawna, Lublin

Prawo wskazuje na taką grupę osób, która choć może zostać wezwana na świadka, ma prawo odmówienia składania zeznań. Mowa tu o członkach najbliższej rodziny, w tym małżonków, rodzeństwa, dzieci biologicznych i adoptowanych, wnuków, rodziców czy dziadków. Co ważne, wyjątkiem są sprawy dotyczące prawa stanu – wówczas odmowa złożenia zeznań nie jest możliwa. Należy mieć ponadto na uwadze, że do odmowy prawo ma również osoba, która została oskarżona o współudział i postawiono jej w tej sprawie odpowiednie zarzuty. Warto mieć na uwadze, że nawet jeśli prawo pozwala nam odmówić zeznań, wciąż mamy obowiązek stawienia się na rozprawie. W sytuacji wątpliwości związanych z tym, czy mamy prawo odmowy złożenia zeznań, należy zasięgnąć porady w dobrej kancelarii prawnej w Lublinie.

Jakie prawa i obowiązki ma świadek? Kancelaria prawna, Lublin

Każda osoba wezwana na świadka ma obowiązek pojawienia się w sądzie, chyba że wystąpią okoliczności uniemożliwiające stawiennictwo – taki fakt powinien być odpowiednio udokumentowany. W określonych okolicznościach świadek może ponadto złożyć swoje zeznania poprzez wideokonferencję lub w miejscu swojego pobytu. Osoba wezwana na świadka ma prawo żądać, aby jej przesłuchanie odbyło się bez publiczności, a także do odmowy odpowiedzi na pytanie w sytuacji, gdy wiązałaby się ona z narażeniem na odpowiedzialność karną – siebie lub bliskiej osoby. Warto pamiętać, że świadek ma obowiązek zeznawania prawdy i nie może zatajać informacji. W sytuacji niejasności związanych z prawami i obowiązkami świadka warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej w Lublinie.

Możliwość komentowania została wyłączona.